top of page
Safe Key

Privacyverklaring

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden, praktijkadres gevestigd te Hoorn, aan de Protonweg 7, 1627 LD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

https://www.gezinspraktijkgelukkiggescheiden.nl

Protonweg 7
1627 LD Hoorn

06-14494472

Chantal Weeling is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden Zij is te bereiken via chantal@gezinspraktijkgelukkiggescheiden.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden verwerkt wanneer één van onze diensten wordt gebruikt, onze website wordt bezocht, wanneer contact met ons wordt opgenomen/plaatsvindt en/of omdat gegevens aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • Burgerservicenummer kinderen (BSN) in verband met Gemeentelijke trajecten

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chantal@gezinspraktijkgelukkiggescheiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens voor de periode van minimaal 15 jaar:

 • Voor- en achternaam   

 • Geslacht 

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres  

 • BSN-kinderen 

 • Dossier/verslag 


Voor de duur van het voortbestaan van de praktijk van Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden
De reden van deze bewaartermijn is dat er sprake is van een wettelijke bewaartermijn voor de jeugdhulp sector, waarbij een dossier jeugdhulp minimaal 15 jaar moet blijven bestaan na afloop van de zorg of langer als dit nodig is voor de hulpverlening.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

• Professionals, (gemeentelijke) instanties en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

• Professionals, (gemeente) instanties en zorgverleners, doel: mogelijkheid rondom verwijzing
• Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
• School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
• Moderne Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar chantal@gezinspraktijkgelukkiggescheiden.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met chantal@gezinspraktijkgelukkiggescheiden.nl

bottom of page